schnapps

UK: /ʃnˈæps/   US: /ˈʃnæps/

n. snafs, vínsopi