modal logic

UK: /mˈə‍ʊdə‍l lˈɒd‍ʒɪk/   US: /ˈmoʊdəɫ ˈɫɑdʒɪk/

n. háttarökfræði