katana

UK: US: /ˌkɑˈtɑˌnɑ/

n. katana (japanskt sverð)