katana

UK:   US: /ˌkɑˈtɑˌnɑ/

n. katana (e.k. japanskt sverð)