hypothermia

UK: /hˌa‍ɪpə‍ʊθˈɜːmiɐ/   US: /ˌhaɪpəˈθɝmiə/

n. ofkæling, lágur líkamshiti