hackathon

UK: /ˈhæk.ə.θɒn/   US: /ˈhækəˌθɔn/

n. lausnamót, hakkarakeppni