embodiment

UK: /ɛmbˈɒdɪmənt/   US: /ɛmˈbɑdimənt/

n. líkamagerving, íklæðing líkama