chitinous

UK:   US: /ˈkaɪtənəs/

l. kítíns- (sjá chitin)